Trang chủ Tin tức Chương trình OpenBIM

Chương trình OpenBIM

Trong ngành Kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng hiện nay; các công ty tư vấn thiết kế, các nhà thầu sử dụng qui trình BIM (mô hình thông tin công trình) với các phần mềm BIM khác nhau như Tekla Structures (kết cấu, quản lý xây dựng); Archicad (kiến trúc), Cadmatic (cơ điện) ...Yêu cầu về phối hợp giữa các bộ phận tham gia dự án về trao đổi dữ liệu thiết kế đòi hỏi sự cộng tác giữa các công ty cung cấp phần mềm, các công ty tư vấn và nhà thầu.

Open BIM

OPEN BIM™ là cách tiếp cận duy nhất trong việc cộng tác giữa các bên trong quá trình thiết kế và xây dựng sử dụng qui trình BIM cho phép các bộ phận tham gia dự án mà không bị ảnh hưởng bởi các công cụ phần mềm khác nhau họ đang sử dụng. Tương phản với CLOSED BIM, chiến lược OPEN mang lại lợi ích lớn cho các chuyên gia trong ngành kiến trúc, kết cấu và xây dựng:

  • Các thành viên của dự án có thể dùng các phần mềm tốt nhất trong lĩnh vực của họ từ các nhà cung cấp phần mềm khác nhau mà không gặp rủi ro về vấn đề tương thích dữ liệu.
  • Các thành phần dự án có toàn quyền kiểm soán việc nâng cấp phần mềm một cách độc lập..
  • Qui trình làm việc tích hợp cho phép giảm thiểu lỗi do sử dụng các công cụ phần mềm khác nhau.
  • Việc sử dụng tiêu chuẩn mở cho phép truy cập dữ liệu Mô hình thông tin công trình BIM trong suốt vòng đời dự án.

GRAPHISOFT®, Tekla® và các thành viên của hiệp hội buildingSMART® đã giới thiệu chương trình toàn cầu nhằm quảng bá OPEN BIM trong ngành kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng.

Chương trình OPEN BIM cung cấp các tài nguyên cần thiết bao gồm các định nghĩa, yêu cầu và ví dụ thực hành để giúp triên khai qui trình làm việc mở với sự cộng tác trên qui mô toàn cầu.

Ai nên tham gia và điều kiện để tham gia?

Chương trình OPEN BIM chào đón không chỉ các nhà cung cấp phần mềm mà các các công ty trong ngành Kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng. OPEN BIM logo là một đảm bảo cho phần mềm hoặc thiết kế của công trình đáp ứng đầy đủ yêu cầu của sự cộng tác khi triển khai dự án. Các yêu cầu chung như sau:

  • Làm theo hướng dẫn của OPEN BIM™
  • Hỗ trợ chuẩn dữ liệu mở IFC
  • Tham gia một cách ngang hàng bất kể phần mềm đang sử dụng
  • Hỗ trợ mô hình tham chiếu trong qui trình BIM
  • Chấp nhận các điều khoản về thương hiệu

 

Để biết thêm thông, vui lòng truy cập www.openbim.com hoặc www.tekla.com